www.amapro.cz [Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Praktická zapojení polovodičových diod a tyristorů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek. Praktická zapojení s teoretickými popisy funkcí a činnosti. Rady pro odladění elektronických obvodů. Principy měničů, nabíječek, konkrétní příklady zapojení.


Úvod pro konstruktéry a zlepšovatelé
Obsah zapojení s tyristory I.
Obsah zapojení s tyristory II.
Elektrické hledisko PN přechodů
Pohyb elektronů v PN přechodu
Informace o diodách, tranzistorech, tyristorech

Usměrňovací obvody s polovodiči
Voltampérová charakteristika diody
Průběhy závěrného napětí na diodě
Závislost propustného proudu na teplotě
Proudová zatížitelnost součástek
Vyhlazený stejnosměrný proud
Časová závislost nárazového proudu
Teplotní parametry diod
Opakovatelné závěrné napětí
Stabilizační Zenerovy diody

Teplotní součinitel PN přechodu
Zapojení tranzistoru se společným emitorem
Proudový zesilovací činitel
Blokující závěrné napětí tyristoru
Polarita napájecího napětí tyristoru
Zapínání tyristoru řídícím proudem
Přechod z blokovaního do propustného stavu
Blokovací závěrná charakteristika
Blokovací spínací napětí
Křivka proudové zatížitelnosti
Dynamické parametry tyristorů
Mezní strmost, zničení součástky
Závislost proudu na teplotě tyristoru
Závislost ztrátového výkonu
Tvar proudového impulsu
Perioda, fototyristory, řídící signál
Tabulka doporučených proudů
Tabulka doporučených napětí
Spektrální vlastnosti PN přechodů
Uspořádání vrstev polovodiče
Voltampérová charakteristika triaku
Komutační napětí
Mezní parametry triaků

Stabilizace pomocí diod
Jednofázové usměrňovací obvody
Úbytek napětí na diodách
Výpočet usměrňovacích obvodů
Zvlnění výstupního napětí
Odporová a indukční zátěž
Primární fázové napětí
Trojfázové uzlové a můstkové zapojení
Vrcholová hodnota proudu, špičkové napětí
Úbytek napětí na transformátoru
Rovnice napětí na prázdno
Usměrňovač s kapacitním filtrem
Zapojení kapacitních filtrů
Napěťové namáhání diod, zvlnění
Poměr amplitudy ke střední hodnotě
Efektivní hodnota proudu
Procentní napěťový poměr
Výpočet požadovaného zvlnění
Usměrňovač s indukčním filtrem
Kmitočet napájecího napětí
Amplituda proudu při zapnutí
Výpočet indukčnosti tlumivky
Reaktance pro základní kmitočet
Výpočet odporu tlumivky
Trojfázové usměrňovací diody
Obvodová komutace, předbíhání proudu

Stabilizace výstupního napětí
Grafické znázornění proudu a napětí
Návrh stabilizátoru se stabilizační diodou
Maximální ztrátový výkon
Celkový činitel stabilizace
Stabilizátory s tranzistory
Zapojení regulátoru napětí
Tyristorová pojistka, čidlo napětí
Stabilizátor s proudovým omezením
Elektronická pojistka proti zkratu
Zdroj symetrického napětí
Zdroj s operačním zesilovačem
Zdroj referenčního napětí
Přehled zapojení s MAA723
Vzorečky pro výpočet stabilizovaného zdroje

Hodnoty součástek pro stabilizátory
Spínaný stabilizátor napětí
Síťový napáječ, zdroj napětí
Schéma zdroje s tranzistorem
Nabíjení akumulátorů
Nabíjecí proud akumulátoru
Nabíjení NiCd článků
Nabíjecí obvody s kondenzátory
Oddělovací transformátor, omezující odpor
Ovládání světel
Automatický časový spínač
Přepínání světel signalizace
Časová konstanta, reaktor

Komutační náboj diody
Ochrana měřících přístrojů
Rozsah stupnice voltmetru
Proud při plné výchylce
Potlačení oblouku na kontaktech
Ochranné obvody kontaktů
Velikost indukčnosti, odpor cívky
Křivka časové konstanty
Jištění tranzistorového spínače

Použití tyristorů a triaků
Průběhy napětí a proudu
Náhrada mechanického kontaktu
Princip měniče stejnosměrného napětí
Principiální zapojení pulsního měniče
Idealizované průběhy napětí na zátěži
Zapojení pulsního měniče
Měnič kmitočtu, paralelní měnič
Rekuperační zapojení diod
Jednofázový cyklokonvertor
Řízené usměrňovače, přeměna energie
Elektromechanické spínače, proudová citlivost
Spínání střídavého napětí
Ovládací obvody střídavých spínačů
Obecná zapojení tyristorů
Výkonové trojfázové spínače
Ovládací obvody tyristoru
Triakový spínač, mechanický kontakt
Připojení výkonové části spínače
Ovládací obvody trojfázových spínačů
Výpočet odporů pro spínače
Zapínání trojfázového triakového spínače
Řízení s galvanickým oddělením
Ovládací obvody pro spínání v nule napětí
Spínání při průchodu nulou
Zkrat řídící elektrody tyristoru
Stejnosměrné spínače, proudový impuls
Průběhy napětí a vztah pro výpočet
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů
Základní zapojení spínačů
Zdroj zapínacích impulsů, bezkontaktní spínač
Časové spínače
Charakteristika spínací součástky
Spínač s plynule nastavitelnou dobou
Časový spínač s triakem
Spínač se zpožděným vypnutím
Signalizace stavu napájecího napětí
Signalizace přerušení napětí a proudu
Signalizace přepětí a podpětí
Signalizace vlhkosti a hladiny kapalin
Signalizace výšky hladiny
Zapojení signalizace osvětlení
Sledování směru pohybu předmětu
Jistící obvody proti přepětí a nadproudům
Přetížení spotřebičů napájecím napětím

Pojistky s tyristory
Jištění proti nadproudům
Přepěťový jistící obvod, přepólování
Ochrana přepólování napájecího napětí
Tyristorový jistící obvod proti proudovému přetížení
Spínání spotřebičů logickým signálem
Přepínání zátěže, galvanické oddělení
Dálkové ovládání výkonových spínačů
Kruhový čítač impulsů
Programové spínání světel
Tyristorový blikač 24V
Tyristorový blikač 240V ze sítě
Dvojitý triakový blikač
Postupné zapínání a vypínání světel
Společné zhasínání světel
Ovládání fotoblesku
Záblesk fotoblesku
Zapojení automatického blesku
Zapojení s fototyristory
Proud pro zapnutí výkonového tyristoru
Řízení napětí tyristory a triaky
Křivka pro výpočet usměrňovače
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače
Jednofázové uzlové zapojení
Jednofázové můstkové zapojení
Antiparalelní zapojení tyristorů a triaků
Poměr střední hodnoty napětí na zátěži
Amplituda napájecího napětí
Efektivní hodnota propustnéhoproudu

Fázové řízení tyristorů a triaků
Řídící obvod se členem RC
Zapojení fázového můstku
Řídící obvody s diskrétními polovodiči
Přehled zapojiní diaků
Náhradní tranzistorový obvod
Kmitočet napájecího napětí
Zatěžování závěrným napětím
Řídící obvod s diakem
Odstranění hysterézního jevu
Polarita napájecího napětí
Výhody a nevýhody součástek
Nezávislé napájení integrovaných obvodů
Schéma zapojení obvodu MAA436
Nastavení amplitudy potenciometrem
Parametry monolitického integrovaného obvodu MAA436
Zdroje proměnného stejnosměrného napětí
Dvojpulsní řízený usměrňovač
Náhrada diody se dvěma bázemi
Obvody pro řízení střídavého napětí
Spotřebiče s velkou indukčností
Řízení zdroje s triakem
Tyristorové zdroje napětí
Kolísání napájecího napětí
Pomalý start po připojení k síti
Zapojení nadproudové ochrany

Stabilizátor napětí s MAA436
Univerzální motorky, rychlost otáčení
Řízení rychlosti otáčení motoru
Regulátor rychlosti otáčení motorku
Otáčení střídavého motorku s triakem
Stejnosměrné motory s cizím buzením
Pozvolný rozběh motoru
Regulátor s kompenzací kolísání síťového napětí
Prodloužení doby pro vypnutí
Rozběhové zařízení pro asynchronní motor
Regulace teploty, účiník

Regulátor teploty s dvojkovem
Regulátor teploty s kontaktovým teploměrem
Regulátor teploty svnějším termostatem
Optimální šířka řídícího impulsu
Regulátor s relaxačním oscilátorem
Regulátor teploty s termistorem
Fázový předstich zapnutí tyristoru
Triakový regulátor s pomocným tyristorem
Kladná půlvlna síťového napětí
Synchronní regulátor s triakem
Regulátor teploty s impulsním řízením
Schéma zapojení pro měření teploty
Průběh napětí měření teploty
Regulátor teploty s MH7460
Regulátor s operačním zesilovačem MAA504
Proporcionální regulace napětí zesilovače
Alternativní zapojení s operačním zesilovačem
Hysteréze u regulátoru

Nabíječe akumulátorů, motorismus
Nabíječ akumulátorů 12V
Nabíječka akumulátoru s tyristory
Nabíječka s přepínáním 6V a 12V
Svorkové napětí akumulátoru
Vinutí zapalovací cívky
Kondenzátorový zapalovací obvod
Kolísání napětí baterie
Zapalovací kondenzátor, tlumené kmitání
Výboj zapalovacího kondenzátoru
Kondenzátorové zapojení s MKO
Napětí na kontaktu přerušovače
Zapalování s proudovou zpětnou vazbou
Průběhy napětí na zapalovacím kondenzátoru
Spořič baterie vozidla
Poplašné zařízení proti odcizení automobilu
Intervalové spínače pro pohon stěračů
Ovládání stěračů, doby cyklu
Intervalový spínač s integrovaným obvodem

Dobré chlazení polovodičových součástek
Teplotní odpor chladícího plechu
Tepelný odpor stykové plochy
Výpočet plochy chladiče
Přiměřené napěťové a proudové zatížení
Selimety pro jištění diod
Montáž součástek, svorníky a chladiče
Pájení polovodičových součástek
Vyzařování rušivého signálu
Uvádění obvodů do provozu a odstraňování poruch
Testování funkce obvodu, optimalizace funkce
Obvody pro ověření funkce polovodičové součástky
Parametry nevýkonových diod
Parametry stabilizačních diod
Parametry tyristorů
Parametry triaků


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl elektroniky Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro