www.amapro.cz [Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Fyzika, Mechanika, Dynamika, Teplo, Elektřina

Nové doplnění komplexnějších pojmů z oblasti Chemie. Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie v elektrickou a naopak, rovnováhou v roztocích elektrolytů, jejich elektrickou vodivostí.


Předmluva k fyzice
Znalost matematiky

Předmět a metody fyziky
Měření fyzikálních veličin a volba jednotek
Skaláry a vektory
Měření základních fyzikálních veličin
Měření hmoty
Měření času
Fyzikální zákony
Matematika ve fyzice

Základy kinematiky a tuhých těles
Pohyb hmotného bodu. Pohyby těles.
Rovnoměrný pohyb přímočarý
Jednotková rychlost
Dráha rovnoměrného pohybu
Diagram závislosti dráhy na čase
Rovnoměrný pohyb na čase
Pohyb nerovnoměrný zrychlený
Okamžitá rychlost v čase
Jednotka pohybu rovnoměrně zrychleného
Střední rychlost
Těleso v klidu se zrychlením
Volný pád
Pohyb rovnoměrně zpožděný
Svislý vrh vzhůru
Pohyb ve vzduchoprázdnu

Dynamika, Newtonovy zákony
Pojem síly
Druhý pohybový zákon, zákon síly
Newton je síla
Kilopond, siloměr
Soustava jednotek, MKSA, CGS
Třetí pohybový zákon, princip akce a reakce
Setrvačnost tělesa
Impuls síly a hybnost tělesa
Skládání pohybů
Výsledná rychlost, vodorovný vrh
Mechanická práce
Práce stálé síly ve směru pohybu
Práce zrychlující síly
Práce spotřebovaná při zvedání břemena
Výkon stroje a práce
Práce elektrického proudu
Energie pohybu
Kinetická energie tělesa
Mechanická energie tělesa

Statika tuhého tělesa
Volné těleso v rovnováze
Skládání sil
Výslednice rovnoběžných sil
Různoběžné síly
Rozklad síly
Nakloněná rovina
Otáčivý účinek síly. Moment síly
Rameno a moment síly
Výsledná moment síly. Momentová věta
Výslednice dvou sil
Skládání dvou sil nestejně velkých rovnoběžných
Těžiště a stabilita
Váha tělesa
Dvojice sil
Moment otáčení
Setrvačník váhy

Molekulární teorie tekutin
Kapaliny, plyny, tekutiny
Tlak v kapalinách, manometry
Atmosféra a plyn
Tlak v kapalině
Hydrostatický tlak, působení kapaliny
Tlak v kapalině, hloubka pod hladinou
Vztlak v kapalinách
Plování těles. Hustoměr
Hustota kapaliny
Povrchové napětí
Roztažení uzavřeného vlákna
Kapilární jevy
Vlastnosti plynů
Boyleův zákon
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Tlakoměr, barograf, aneroid
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Rychlostní spád, mezní vrstva
Proudění laminární a turbulentní
Průtoková komora
Rovnice kontinuity
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho
Ustálený proud ideální kapaliny
Statický tlak, hustota proudnic
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox
Odpor prostředí v kapalině
Rotační energie v kapalinách
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Rotační vývěva olejová
Vodní turbína
Lopatka oběžného kola turbíny

Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo
Délková roztažnost
Teplotní součinitel roztažnosti
Bimetalický pásek
Objemová roztažnost látek
Objemová roztažnost plynů
Stálý tlak a absolutní teplota
Rozpínavost plynů
Stavová rovnice plynů
Množství plynu
Měření teploty
Měření tepla
Měrné teplo
Kalorimetrická rovnice
Množství tepla
Změna skupenství
Teplota tání
Vypařování, var
Kondenzace, destilace, sublimace
Páry nasycené a přehřáté. Kritický stav
Přehřáté páry
Kritický bod teploty
Vlhkost vzduchu
Využití tepelné energie v praxi
Benzín smíšený se vzduchem
Proudový motor, lednička
Čpavek, výhřevnost uhlí

Rovnoměrný pohyb po kružnici
Úhlová rychlost
Kotouč pily, průvodič
Dostředivá síla a zrychlení
Dráha pohybu rovnoměrně zrychleného
Síla odstředivá, kuličky
Regulátor rychlosti
Volná osa, setrvačník
Rotující těleso
Cardanův závěs
Fesselův přístroj
Gravitační zákon
Dostředivé zrychlení planet
Gravitační pole zemské
Intenzita gravitačního pole
Harmonický pohyb, vratná síla
Časové rozvinutí kmitavých pohybů
Prvky harmonického pohybu
Kruhová frekvence
Fáze kmitavého pohybu
Kyvadlový pohyb, kyvadlo
Doba kyvu, doba kmitu
Tlumené kmity
Rezonance, rovnovážná poloha
Vynucené kmity
Spřažené kmity
Odstředivka, smyk a podložka

Vlnění a akustika
Rychlost šíření vlnění. Délka vlny
Zvuk. Šíření zvuku
Skládání vlnění, interference
Interference dvou frekvencí
Amplituda výchylky
Stojaté vlnění
Vznik stojatého vlnění
Zdroje zvuku
Píšťala retná a jazýčková
Huygensův princip
Odraz, lom a ohyb vlnění
Paprsek vlnění
Šíření vlnění
Intenzita zvuku, hlasitost
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Ultrazvuk, zdroje ultrazvuku, užití ultrazvuku
Ultrazvukový generátor
Emulze, ultrazvuk

Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Model atomu
Elektrický proud
Elektrický náboj
Elektrické napětí
Základní zákony proudu
První zákon Kirchhoffův
Odpor vodiče
Řazení vodičů
Ohmův zákon
Reostaty a potenciometry
Voltmetr, Ampérmetr
Elektromotorická síla, svorkové napětí
Řadění článků, měření odporu
Práce, výkon proudu
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu
Odpor ocelového drátu

Elektrické pole, hustota náboje
Elektrické pole
Orientace siločar
Coulombův zákon
Permitivita a dialektrická konstanta prostředí
Elektrický potenciál a napětí
Jednotka potenciálu
Intenzita elektrického pole
Elektrická indukce
Kapacita a kondenzátory
Polarizace dialektrika
Kapacita deskového kondenzátoru
Řazení kondenzátorů
Sériové a paralelní zapojení kondenzátorů
Termoelektrické napětí

Elektromagnetické pole
Magnetické siločáry
Intenzita magnetického pole
Magnetické napětí
Pohyblivý vodič v magnetickém poli
Galvanometr s otáčivou cívkou
Magnetické veličiny
Balistický galvanometr
Magnetický tok
Intenzita, indukce magnetického pole
Indukční čáry, elektromagnet
Elektromagnetická indukce
Indukčnost vodiče, Henry
Maxwellovy rovnice, věty
Magnetismus
Magnetické pole, magnetická indukce
Měkká ocel, siločára
Magnetické pole Země
Intenzita pole, Indikační magnetka
Vznik střídavého napětí
Časový průběh střídavého napětí
Kuproxový usměrňovač
Třífázové proudy
Spojení do hvězdy, spojení do trojúhelníku
Generátory a elektrické motory
Synchronní motory třífázové
Transformátory, kotva
Autotransformátor
Přenos elektrické energie na dálku

Vedení elektřiny v kapalinách
Polarizace elektrod, akumulátory
Nabíjení akumulátoru
Vybíjení akumulátoru
Vedení elektřiny v plynech
Proud iontů
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Rentgenové záření
Vedení elektřiny ve vakuu
Anodová charakteristika diody
Elektronkový usměrňovač
Mřížková charakteristika triody
Obrazovka s elektrostatickým vychylováním
Fotoelektrický jev

Elektromagnetické vlna a kmity
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Pythagorova věta
Fázový posun, tlumivka
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu
Vodivost
Výkon střídavého proudu
Jiskřiště
Elektromagnetické vlnění
Vysokofrekvenční elektronika
Radiotechnika, radiotelefonie
Krystalový přijímač
Ikonoskop, televize, superorthikon
Řádkové a obrazové synchronizační impulsy
Radiolokace, radar, výškoměr

Nauka o světle, Optika
Index lomu
Odraz světla, zrcadlo
Rovinné zrcátko, difůzní odraz
Optická osa, fokus, Gaussův prostor
Zobrazovací rovnice pro zrcadlo sférické
Vada zrcadla
Ohnisková vzdálenost
Poloměr křivosti
Souhlasná znaménka
Lom světla v rovinném rozhraní
Mezní úhel, totální reflexe
Zákon lomu, refrakce
Astronomická refrakce
Hranoly, odchylka paprsku
Lom světla plochou kulovou, čočky
Čočka rozptylná, čočka spojná
Ohnisková vzdálenost
Převrácená obraz, lámavost
Zobrazovací rovnice pro čočku
Paraxiální prostor
Tlustá čočka
Rozklad světla, disperze
Ultrafialové záření, monochrom
Spektroskop
Skládání barev, Barva tělesa
Vady čoček
Astigmatismus, aplanáty
Oko, vidění, duhovka
Konvenční zraková vzdálenost
Zírání oběma očima
Fotografický přístroj, objektiv
Promítací přístroj, diaskop
Mikroskop, episkop
Zobrazení lupou, lupa
Obrazové ohnisko, optická délka, tubus
Imerze mikroskopu
Dalekohledy, hvězdářský, refraktor
Keplerův dalekohled, hranol
Základy fotometrie
Svítivost, Kandela, světelný tok
Fotometrický zákon
Interference a ohyb světla
Difrakce, štěrbina s drátem
Polarizace světla
Paprsek odrážející se světlem
Polarizace dvojlomem, polaroid
Kerrův článek
Přehled záření, povaha světla
Placknova konstanta

Atomová fyzika, jádro
Radioaktivita
Samovolně rozpadající jádro
Radioaktivní záření, izotop
Umělé přeměny prvků
Hmota a energie
Energie, elektron, Einsteinova teorie
Jaderná energie
Defekt, izotop, proton
Vazební energie jádra
Uvolňování jaderné energie
Lavinová reakce
Obohacený uran
Plutonium, jaderné palivo
Mírové využití atomové energie
Chemické a biologické vlastnosti atomů
Fyzikální teorie
Existence hmoty
Částice, pole, hmota, foton


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl fyziku Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro